پروپوزال

                دانلود فایل پرو پزال

در آغاز روی لینک زیر کلیک کنید :

http://www.2shared.com/file/12739195/8d08b3d1/FORME_PROPOSAL.html

در پائین صفحه ای که باز شد روی گزینه زیر کلیک کنید :

                  Save file to your PC: click here

و پس از سیو اجرا کنید

و در صورت باز نشدن سایت بالائی روی فایل زیر کلیک کنید :

                                               

          ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

فرم پرو پزال جدید :