محاسبه نمره پایان نامه از ۱۸

 

اطلاعیه مهم :

 قابل توجه دانشجویان ورودی 87 و بعد از آن

محاسبه نمره پایان نامه از ۱۸

محاسبه نمره پایان نامه از ۱۸

براساس دستورالعمل شماره 398365/73 مورخ 28/10/88 صادره از

سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس  دستورالعمل

مذکور جهت اطلاع دانشجویان ذی ربط اعلام می گردد:

- دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

و دکترای عمومی به مقاله اختصاص دارد که با نظر گروه تخصصی

یا شورای تحصیلات تکمیلی و یا پژوهش واحد بر اساس نوع و درجه

مجلات ... اختصاص می یابد. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی حداکثر

از نمره 18 خواهد بود.