بخشنامه کم شدن دو واحد

بخشنامه کم شدن دو واحد از درسهای کارشناسی ارشد

بجهت افزایش واحد های پایان نامه به ۶ واحد

36-196699 دریافت بخشنامه