فرمهای جلسه دفاع و هیات داوران :

                                        

فرمهای جلسه دفاع و هیات داوران

                                                        بسمه تعالی

 فرم شماره 9                                      

 

جلسه دفاع از پایان نامه

 

عنوان:

 

دانشجو:

 

استاد راهنما:

 

زمان:  

 

مکان:

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

فرم شماره 10                                    بسمه تعالی      

 

برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

همکار محترم  ....  عضو هیات داوران جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد .... دانشجوی       رشته  ...  تحتعنوان: «     » است برمبنای جدول زیر نظر خود را اعلام فرمایید:

نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه جناب آقای

ردیف

عنوان

حداکثر نمره

نمره پیشنهادی

ملاحضات

1

چگونگی تنظیم و نگارش مطالب

2

 

 

2

ارزش علمی و باکاربردی مطالب/ حجم کارهای عملی صورت گرفته

5

 

 

3

کیفیت و کمیت استفاده از منابع و به روز بودن آنها

2

 

 

4

چگونگی تحلیل مطالب و نتیجه گیری با توجه به هدف اولیه تعیین شده

3

 

 

5

به کارگیری مناسب جدول ها ، منحنی ها،    شکل ها و نقشه ها برای تشریح مطالب به ویژه استفاده از نرم افزار در موارد فوق

5/1

 

 

6

ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کار

5/1

 

 

7

چگونگی ارائه پایان نامه در جلسه دفاعیه            ( شامل استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی )

5/1

 

 

8

توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسش ها

5/1

 

 

9

ارائه مقاله از پایان نامه با پذیرش آن در سمینارها و نشریات

1

 

 

10

کیفیت تکمیل فرم های پیشرفت کار ماهانه توسط دانشجو

1

 

 

نمره پایان نامه

20

 

 

تبصره: ویژگی های برجسته در هریک یا چند مورد بالا، می تواند موجب افزایش

تا حداکثر 2 نمره شود.

 

 اصلاحاتی که باید در پایان نامه انجام شوند : 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:               تاریخ :          امضاء :

 

 -----------------------------------------------------------------------------

 

                                                                    بسمه تعالی

 فرم شماره 11                                             صورتجلسه دفاع

با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  .... رشته ......  تحت               عنوان   « ......... » با حضور استاد راهنما ، استاد( استادان ) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه        آزاد       اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ ......  تشکیل گردید .در این جلسه ، پایان نامه با موفقیت              مورد دفاع قرارگرفت.

نامبرده نمره                     با امتیاز                              دریافت نمود.

 

استاد راهنما :  

 

استاد ( استادان مشاور) :

1-   

2- 

 

هیأت داوران :

1-

2- 

 

مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد: 

  

 

 

                                                              معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                                  واحد لاهیجان

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

                                                     بسمه تعالی

فرم  شماره 8

                                                                    

                                                                                                            شماره:  

                                                                                                         تاریخ: 

 به هیأت داوران جلسه دفاعیه

 استاد ارجمند آقای

با سلام

احتراماً ، ضمن تشکر و قدردانی از همکاری جنابعالی با دانشگاه آزاد اسلامی از شما دعوت             می شود در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ...  دانشجوی رشته ...... که در ساعت          ....  صبح روز   /  /88 در دانشکده ..... دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان تشکیل می شود          به عنوان  ....  تشریف فرمائید .                  

                                              

 

 

 

 

 

                                                                             با تشکر

                                                       معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                       واحد لاهیجان

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                         بسمه تعالی

 

                                                                    

                                                                                                          شماره:  

                                                                                                         تاریخ: 

 استاد محترم جناب آقای

 

با سلام

ضمن تشکر ، به این وسیله داوری پایان نامه کارشناسی ارشد ................

دانشجوی رشته:  کارشناسی ارشد ....... تحت عنوان :«  ......   »که در شورای پژوهشی          واحد ،   در تاریخ ..........  .به تصویب رسیده است ، به جنابعالی واگذارمی گردد.خواهشمند           است پس از    مطالعه پایان نامه نظریه تخصصی خود را جهت انجام اصلاحات و برگزاری دفاعیه       اعلام فرمائید.

 

 

 

 

                                                                              با تشکر

                                                        معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                           واحد لاهیجان